Aktualitky

Nový aktuální seminář "Kroky k otevření vědomí"

4 - 7. 7. 2019 se koná nový seminář Kroky k otevření vědomí v penzionu Perseus v Trnové.
Aktuálně budeme vše otevírat za pomoci Nabebevzatych mistrů.
Přihlášky přijímá Míňa Nosková - te: 777 214 872.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Poselství Mistra Ježíše, 4.6. 2015
Poselství Mistra Ježíše, 4.6. 2015
Uveřejnil(a) Láďa   
Úterý, 23 Červen 2015 17:45
    Zdravím tě, můj drahý příteli. Jsem Ježíš Nazaretský, ten, kterého dodnes uctívá  část lidstva. Neříkám to proto, že by  mě to těšilo, či že bych to potřeboval, nebo dokonce, že mi o to šlo, když jsem na Zemi pobýval v té podobě, kterou znáte. Stalo se tak postupně, v průběhu celého vývoje lidstva, v průběhu oněch uplynulých téměř 2.000 let. Ale základy spadají do doby mého života, kdy lidé neměli většího ani vyššího poznání a téměř vše považovali za zázraky. Lidské bytosti, jiní lidé, kteří byli schopni realizovat něco takového považovali buď za ďábla či za Boha, resp Božího posly.

Důležité však bylo, když lidé té doby nebyli schopni předkládané věci, skutky, pojmout, aby i příště ta moudrost jim byla řečena, bylo učení té doby zachyceno, a vše bylo zachováno pro vyvíjející se lidstvo. A o tom, že později došlo k výraznému zneužití mocnými světa, netřeba mnoho mluvit. Co bylo vyhovující, bylo „zboštěno“, tedy jaksi nadřazeno, jiné bylo upraveno a jiné, co překračovalo jejich míru bylo vypuštěno. Ano, i ty pasáže, ta řečení, která, přeloženo do dnešního jazyka a poznání, hovořily o lidské DNA možnostech člověka v nich skrytých.

    Jenže ta doba končí. Ta doba, kdy lidé byli jen ohromení, zírali, padali na kolena v tzv. bázni boží, protože se jednak báli toho, co neznali, či čemu nerozuměli, nebo protože jim to nařizovaly zvyklosti, reglementy církevní, často i s podporou státní správy.     

    Moc církve, která se vydává za zastupitelku Boží moci a moudrosti na Zemi, je značná, i když má dnes pochopitelně jiné podoby a  projevy než tomu bylo dříve. Je více skrytá. To propojení se světskou mocí není tolik vidět, čímž je i zákeřnější.

    Tady mluvím především v obecné rovině, mluvím o vysokých prelátech, o Vatikánu apod. V těchto církevních kruzích se vyskytují lidé, kteří jsou napojeni na nelidské či neláskyplné energie, kteří i vyznávají temné síly, kteří pěstují osobní nadřazenost nad lidmi, jež považují za méněcenné. Ale také  i pociťují  a vyznávají nadřazenost církve nad světem. Osobují si právo rozhodovat či spolurozhodovat. Spojují se s vysokými finančními kruhy světa a koordinují své postupy.

    Církev, jakou ji dnes znáte, byla založena s negativním záměrem využít křesťanské učení o lásce ku prospěchu vybrané úzké vrstvy moc držících lidí. Ač navenek se snaží působit jako laskavá pečovatelka o fyzické a duchovní / duševní blaho lidí, opak je ve skutečnosti pravdou. Svým učením, přístupem k němu a způsoby vykonávání drží v šachu mysli statisíců milionů lidí, kteří např. z emocionálních důvodů nejsou schopni se více osamostatnit, samostatně o věcech přemýšlet, hledat sami pravdu ve svých srdcích. A tento zvyk opírat se o podání, interpretace ze strany tzv. církevních otců se v civilní podobě přenesl do občanského života lidstva, kdy až nábožensky přijímají lidé to, co jim předkládají vládnoucí politici skrze jimi ovládaná média. Je to opět emocionálním propojení, je to o neschopnosti vnímat pravé hodnoty života, o neúctě k sobě, kdy člověk se nechá ohromit někým druhým a sebe upozadí, sebe vnímá jako nižšího, méně hodnotného a opět jen slepě opakuje předložené (tím více znalým, tím silným, tím mocným - lidem často to imponuje a podřizují se moci, síle, jak mají za staletí zažito a často to mají spojeno s myšlenkou, že ta moc a síla toho člověka pochází od Boha a Bůh jim osobně ji nedal, tak musí poslouchat ty druhé, kteří byli obdařeni).

    Je to, moji drazí, o uzavřených, zablokovaných srdcích, o neschopnosti pak vnímat a cítit hodnoty života jiných, je to žití v omezení egem, v zajetí nižších pocitů a emocí, v podřízenosti vůči „vrchnosti“, coby těm, kteří jsou vyvolení „tomu“ (vládnutí) rozumět.

    Je načase, aby tento způsob přijímání života, zřeknutí se vlastní odpovědnosti za vše a pak odevzdané přijímání nepříjemných důsledků, s tím, „že to tak musí být (často, byla to vůle Boží), protože aby ten mír byl konečně vybojován a naše děti či vnuci se měli lépe“, tak aby tento způsob života již skončil. Uvědomuješ si kolik generací lidí již zde žilo s touto myšlenkou??? A kde je ten mír, který tak měl být vybojován??? NENÍ!!! Je jen to, že stále pokračuje vykořisťování, zneužívání, manipulace s realitou, válčení (většinou oficiálně za mír a demokracii, jako již dlouho) atd. podle mocenských a finančních potřeb těch, kterým jste odevzdali svou moc!

    Ano, oni vám způsobují mnoho zla, mají na svědomí miliony životů, ale prvotními „viníky“ jste VY sami, jelikož je to necháte dělat. Jelikož stále nevidíte, že je to proto, že s tím svým mlčením, svým spojováním se s tím, svou vnitřní a vně projevovanou podřízeností, svým strachem z čehokoliv, a zvláště ze sebe, ze své moci, i z jen pouhé myšlenky, že byste byli bez svých vlád, které za vás rozhodují, tohle všechno způsobujete a stále si prodlužujete věk válek a zneužívání, věk strachů, umírání, krátkých životů, nemocí atd. Kdy se lidé chcete probudit, co dalšího chcete, aby vám vaši vládci provedli, abyste prozřeli, řekli a také učinili: A DOST!!

    Není třeba jít stavět barikády, vtrhnout do parlamentů, do bank a dělat násilné revoluce, zabíjet ty, kteří takto majetnicky zde zatím vládli a vládnou vč. jejich přisluhovačů. Ti v parlamentech a vládách zemí jsou jen loutky, které naplňují platné systémy. Vládci jsou jiní lidé, a ty nevidíte. Oni všichni jsou zde ale proto, aby byli druhou stranou na šachovnici, aby byli vaším obrazem. Vy je tvoříte, vy je udržujete, vy je živíte, vy je i posilujete. Je to hra duality, kterou musíte rozpoznat.

    Jediné, co je potřeba, je se zastavit, nepřijímat automaticky vše, co média předloží. Ta  jsou přece vlastněná či ovlivňovaná a používaná těmi, kteří by měli ze scény života planety odejít!! Otevřít svá srdce a přijmout lásku k sobě a k veškerenstvu Stvoření jako primární faktor, zákon a spolu s  ním i další zákon platný na Zemi, zákon svobodné vůle. Odpusťte všem, těm, kdo vytvářeli a podporovali ten starý systém, ale i sobě, stejnou měrou. Odložte nenávist. A pak hodnoťte, pak rozhodujte. Pak hledejte politiky, kteří toto naplní, kteří nemají ve svém programu válku a lež, jako prostředky politiky a dosahování cílů.

    Chraňte sebe a ctěte životy a zdraví druhých! Když se všichni spojíte v myšlence své moci, své odpovědnosti za svou Přítomnost / Budoucnost, v myšlence míru a přátelství ve vaší zemi a na celé planetě, pak nebude třeba povstání, protože vše staré spadne pod stůl a koncept starého Matrixu moci se zřítí jako domeček z karet naprosto hladce a za použití prostředků systému ve volbách, referendech apod. Když bude potřeba i se shromážděte a klidně vyjádřete své mírové a láskyplné postoje veřejně, hromadně, na náměstích, či na jiných společných akcích.

    Máte velkou moc! Použijte ji pro rozkvět života na Zemi. Nenechte si svou moc již déle upírat! Tvořte si svůj klidný, harmonický život sami, bez těch, co si osobují právo za vás myslet i rozhodovat.

    Vyzývám vás ke sjednocení se v lásce a vzájemné úctě! Tak nejlépe naplníte můj odkaz!

    Váš milující Ježíš

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky poselství Mistra Ježíše přijal a zapsal Láďa M.,  www.transformace.info.  Toto poselství je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uveden aktivní odkaz na webové stránky.. Děkujeme za zařazení této poznámky.
 

Vyhledávání